Waarom de Bauer mestscheider?

 • Schothorst Agri biedt zowel advies, verhuur als verkoop van mestscheidingstechniek. 
 • Hygiënisch werken van klant tot klant is voor Schothorst Agri een belangrijk item, de mobiele mestscheider en slangen worden na gebruik gereinigd; ook de zeef is eenvoudig bereikbaar om te reinigen!!!
 • Deze beveiligde mobiele mestscheider heeft met 5,5 Kwh een vrij laag vermogen nodig om te functioneren.
 • Mestscheiden is dé oplossing om minder mest af te moeten voeren, minder kunstmest aan te kopen en om zoveel mogelijk eigen meststoffen op het eigen bedrijf te benutten.

Mogelijkheden dikke fractie:

 • De dikke fractie die ontstaat na mestscheiding heeft een vaste structuur en is daardoor makkelijk stapelbaar; dus makkelijk op te slaan op bijv. mestplaat of lege kuilplaat indien afgedekt.
 • Met mestscheiden kan er tussen de 10 tot 20 % dikke fractie uit de drijfmest gehaald worden; zo kan er méér opslagruimte in de mestput worden gemaakt.
 • Bij mestafvoer in de vorm van dikke fractie is er minder “water-“ transport, dus de transportkosten zullen lager uitvallen.
 • De afvoerkosten voor een kuub dikke fractie zijn lager dan die voor drijfmest.
 • In dikke fractie komt fosfaat in veel hogere concentraties voor dan in drijfmest, zo kan een grotere hoeveelheid fosfaat in een kleiner volume worden afgevoerd. Dit kan een uitkomst zijn voor bedrijven met een fosfaat overschot.
 • Met afvoer van dikke fractie in plaats van drijfmest behoudt u het grootste deel van de stikstof uit de mest in de dunne fractie, dit scheelt in kunstmest aankoop!
 • De mineralen uit dikke fractie komen langzamer vrij dan uit drijfmest omdat ze aan organische stof gebonden zijn.
 • Afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden op het desbetreffende perceel kan in een aantal gevallen de dikke fractie het jaar rond worden aangewend op bijv. bouwland of natuurland. Bij bemesting in de herfst komen de mineralen beschikbaar voor het gewas in het erop volgende groeiseizoen.
 • Dikke fractie van gescheiden mest is uitstekend geschikt als ligboxbedekking in diepstrooisel boxen, mits het droge stof percentage tenminste 30% bedraagt. De boxbedekking zal veerkrachtig blijven maar goed in de box blijven liggen doordat de onderlaag voor een vaste structuur zorgt.
 • Voor boxstrooisel zal ongeveer 10 tot 20 m³ ingaande drijfmest; ongeveer 2 á 3 m³ dikke fractie per uur opleveren.
 • De dikke fractie is door het hoge gehalte aan organische stof een zeer aantrekkelijk product voor andere bedrijven in de groene sector (bijv. mestvergistersinstallaties, fruittelers, akkerbouwers en tuinders die behoefte hebben aan organische stof), hierdoor nemen de afzetmogelijkheden toe.
 • Vooral het noorden en westen van het land zijn gebieden zonder fosfaatoverschot en bieden voordelige afzetmogelijkheden.

Mogelijkheden dunne fractie:

 • Dunne fractie is beter verpompbaar tijdens het sleepslangen, waardoor extra watertoevoer niet nodig is.
 • Hogere capaciteit bij sleepslangen en mest uitrijden.
 • Dunne fractie uit gescheiden mest bezinkt nagenoeg niet en is bovendien vrij van vervuiling; dit zorgt voor tijdwinst tijdens het uitrijden (mixen nog maar minimaal nodig).
 • Stikstof in dunne fractie is in mindere mate gebonden aan de organische stof (want deze bevindt zich na scheiden in dikke fractie); dus stikstof is in het groeiseizoen sneller beschikbaar voor het gewas.
 • In het Europese Parlement zijn er begin 2012 al serieuze stappen ondernomen om gescheiden mest in de toekomst als kunstmestvervanger te gaan erkennen. Dit zou veel besparen op de kunstmestkosten.