Bemesting na Mestscheiden

Mestafvoer is bij veel melkveebedrijven noodzakelijk omdat er meer mest geproduceerd wordt dan de gebruiksnorm voor dierlijke mest toelaat. De toegestane hoeveelheid stikstof en/of fosfaat is de beperkende factor in de mestproductie. In de toekomst zal de normering hierin nog strenger worden.

Mestafvoer kan beperkt worden door mestscheiding. Door de mestscheiding ontstaat een dunne en dikke fractie. Door de hogere N.P.-fractie is (in vergelijking met drijfmest) de dunne fractie geschikt als waardevolle bemesting. De mineralen in dunne fractie zijn sneller opneembaar, daarom is dit een goede vervanger voor kunstmest. De behoefte aan kunstmest kan, als aanvulling op dierlijke mest, beperkt worden door mestscheiding. 

Vorbeeld: Wanneer er sprake is van een fosfaatoverschot moet drijfmest afgevoerd worden. Hierdoor wordt meer stikstof afgevoerd dan nodig is. Deze extra afgevoerde stikstof kan de veehouder weer in de vorm van kunstmest kunnen aankopen of het bedrijf moet genoegen nemen met een lagere gewasopbrengst. Bij beide keuzes maakt de veehouder onkosten.

Mestscheiden is daarom dé oplossing. De veehouder voert minder mest af, koopt minder kunstmest in en benut zoveel mogelijk meststoffen van en op het eigen bedrijf.

Mestscheiding - dikke en dunne fractie
 

Na mestscheiding ontstaat een ontstaat er een dunne en dikke fractie. De dikke (fosfaatrijke) fractie heeft een compacte structuur en is makkelijk stapelbaar. Deze dikke fractie heeft een hogere concentratie fosfaat dan drijfmest. Zo kan een grotere hoeveelheid fosfaat in een kleiner volume worden afgevoerd. Daarnaast bespaart de veehouder op afvoerkosten, omdat deze per kuub dikke fractie voordeliger is dan die voor drijfmest.

De dunne (stikstofrijke) fractie blijft op het eigen bedrijf. De stikstof in deze dunne fractie is ook nog eens in hogere concentratie aanwezig dan de stikstof in normale drijfmest. Dunne fractie heeft een lagere viscositeit dan drijfmest. Hierdoor kan bij het uitrijden meer mest meegenomen worden en is het totale mestuitrijden efficiënter en voordeliger. De dunne fractie betekent een flinke besparing op brandstofkosten en manuren! Daarnaast voorkomt de dunne fractie verstoppingen. De voordelen zijn direct merkbaar.