Schothorst Agri
Peter van de Breemerweg 19
3768 MP Soest
info@schothorstagri.nl
Schothorst Agri

Algemene Voorwaarden Schothorst Agri

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Schothorst Agri en haar opdrachtgevers. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Schothorst Agri uitgebrachte aanbiedingen; Door de afnemer gehanteerde inkoop/ inhuurvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
 2. Wanneer deze voorwaarden éérst worden verstrekt bij facturering van een opdracht, zijn deze voorwaarden van toepassing op deze opdracht voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, en op alle daaropvolgende opdrachten van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Gebruiksregels mestscheider en/ of mestpomp

 1. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke opstelplaats voor de mestscheider, en een harde/berijdbare ondergrond naar de opstelplaats toe;
 2. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat zich binnen 50 meter van de opstelplaats een 400V aansluiting bevindt (afzekerwaarde 20A) middels een CEE-form wandcontactdoos (16A/32A, 5 polig, geen nul noodzakelijk);
 3. De opdrachtgever dient ruimschoots (voor opstart van de mestscheider) de mestkelder te hebben gemixt. Wanneer het tot de mogelijkheden behoort, dient de mest óók tijdens het mest scheiden gemixt te worden; dit voor een nog beter resultaat;
 4. Na inbedrijfstelling door Schothorst Agri, dient de opdrachtgever de installatie als een goed ‘huisvader’ te bedienen;
 5. Bij werkzaamheden aan de mestscheider, en bij het reinigen van de mestscheider dient altijd de gehele installatie uitgeschakeld te worden met de hoofdschakelaar op de zijkant van de regelkast;
 6. Bij het verplaatsen van de mobiele installatie, dient de installatie op de draaikrans altijd vergrendeld te worden in de transportstand;
 7. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid en het gebruik van deugdelijke ontsmettingsmiddelen teneinde overdracht van besmettelijke dierziektes te voorkomen.
 8. Opdrachtgever dient te allen tijde zorg te dragen voor het deugdelijk sluiten van silo en/ of mestzak/mestbasin;
 9. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er een functionerende watervoorziening ter beschikking is, passend bij de hoeveelheid gebruikte slang, om deze door te spoelen zodat er geen mest in de slangen achter blijft.
 10. Na gebruik (einde huur) dient de opdrachtgever de gebruikte slangen schoon af te leveren, en een spuit/spoelplaats beschikbaar te stellen met water en een 230V aansluiting.
 11. Indien afnemer de gebruikte slangen niet schoon aflevert is Schothorst Agri bevoegd om schoonmaakkosten in rekening te brengen bij opdrachtgever;

Overige voorwaarden

 1. Schothorst Agri biedt haar opdrachtnemers de mogelijkheid om zélf de door Schothorst Agri ter beschikking gestelde mestscheider te bedienen. Wanneer opdrachtgever daarvoor kiest, is Schothorst Agri niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ondeugdelijk gebruik van de mestscheider.
 2. Wanneer opdrachtgever niet voldoet aan één van de in artikelen 2 – 10 genoemde gebruiksregels voldoet, wordt enige schade die optreedt tijdens de duur van de overeenkomst vermoedt te zijn ontstaan door ondeugdelijk gebruik;
 3. Wanneer opdrachtgever, of een door haar ingeschakelde partij of persoon anders dan Schothorst Agri, de mestscheider bedient, is Schothorst Agri niet aansprakelijk voor ongevallen met de mestscheider installatie, behoudens de gevallen waarin de ongevallen aantoonbaar het directe gevolg zijn van een ondeugdelijkheid van de mestscheider. Dit geldt ook voor het gebied rondom de opening van de mestkelder.
 4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Schothorst Agri, waaronder begrepen de aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade beperkt tot € 10.000,- per geval.
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de controle van de samenstelling van dikke fractie, en is zelf verantwoordelijk voor de keuze om dikke fractie als boxstrooisel te gebruiken.
 6. Schothorst Agri kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van he gebruik van dikke fractie als boxstrooisel;
 7. Schothorst Agri kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van het gebruik van eigen materialen van opdrachtgever, waaronder begrepen slangen, bochten of aansluitdelen.
 8. Op alle overeenkomsten van Schothorst Agri is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Of download de Algemene Voorwaarden als PDF bestand (96 kB).

Distrimex Bauer